Privacy- en cookieverklaring Ondertekenen.nl

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 18 mei 2021.

An English version of the privacy and cookie statement can be found here.

Via de diensten en de websites van Evidos B.V. (hierna: “Evidos”) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Evidos levert haar diensten onder verschillende namen, deze privacy- en cookieverklaring is dan ook van toepassing op www.ondertekenen.nl en www.signhost.com. Evidos acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerkingen die hieronder zijn uitgewerkt. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij in deze rol verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

De verschillende rollen van Evidos als ‘verwerker’ en ‘verantwoordelijke’

Zoals hiervoor al kort werd aangestipt geldt deze privacy- en cookieverklaring in de situatie dat Evidos als ‘verantwoordelijke’ is aan te merken. Dit houdt in dat Evidos de doelen en de middelen van de gegevensverwerkingen bepaalt. Evidos is bijvoorbeeld verantwoordelijke met betrekking tot de klantadministratie, haar medewerkers en de gegevens die worden verwerkt in het kader van het sollicitatieproces. Evidos bepaalt of en zo ja, welke gegevens er verwerkt worden, hoe lang deze gegevens worden bewaard en wanneer de verwerking van persoonsgegevens wordt gestaakt.

Als leverancier van clouddiensten neemt Evidos in veel gevallen de rol van ‘verwerker’ in. In haar rol als verwerker verwerkt Evidos persoonsgegevens in opdracht van haar klanten. Het zijn de afnemers van de diensten die bepalen dat deze persoonsgegevens worden verwerkt en dat zij daarbij Evidos inschakelen als leverancier. Evidos voert deze opdracht vervolgens uit en neemt geen zelfstandige beslissingen met betrekking tot deze persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan de persoonsgegevens van ondertekenaars die via de ondertekendienst worden verwerkt, als ook de documenten die via de diensten worden ondertekend. Evidos is uitdrukkelijk geen verantwoordelijke ten aanzien van deze persoonsgegevens. In dat geval zult u geïnformeerd moeten worden over de gegevensverwerking door de organisatie die het ondertekenverzoek aan u heeft verstuurd.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website en/of diensten te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verzamelen en verwerken deze gegevens uitsluitend voor het beoogde doel waarvoor u deze achterlaat. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Welke doeleinden dit zijn, wordt hieronder uitgewerkt.

Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens is daarnaast altijd gebaseerd op één van de volgende wettelijke gronden:

 • U heeft toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en onze dienstverlening.
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens.
 • Er is een wettelijke plicht tot het verwerken van uw gegevens, waaraan wij moeten voldoen.

Hieronder wordt per doeleinde aangegeven op welke wettelijke grondslag de verwerking is gebaseerd en vindt u meer informatie over onze verwerkingen.

 

Doeleinden

Hieronder worden de doeleinden waaronder uw persoonsgegevens worden verwerkt nader toegelicht.

 

Aanvragen abonnement via de website of op basis van een offerte

Via onze website heeft u de mogelijkheid een abonnement aan te schaffen of aan te vragen. Bij het aanschaffen of aanvragen van een abonnement zullen wij u vragen om uw bedrijfsnaam, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN rekeningnummer aan ons te verstrekken, zodat wij uw aanvraag kunnen afhandelen. Bij aanschaf van een abonnement wordt u tevens gevraagd om een account aan te maken. Hierin heeft u de mogelijkheid aanvullende gegevens toe te voegen.

Daarnaast kunt u vrijblijvend via onze website of overige communicatiekanalen een offerte aanvragen. Hiervoor vragen we u om de bedrijfsnaam, voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt voor het opstellen en toesturen van de offerte, alsmede de communicatie over de offerte en de dienstverlening. Indien u besluit om de offerte via ons platform te ondertekenen, zullen wij ook vragen naar de naam en het e-mailadres van de tekenbevoegde persoon van uw organisatie zodat wij het ondertekenverzoek kunnen toesturen.

Wij verwerken bovenstaande gegevens op basis van de voorbereidingen op de totstandkoming van de overeenkomst tussen u en Evidos.

 

Verstrekking aan derden

Wij registreren uw gegevens in onze CRM-applicatie en online boekhoudpakket. Daarnaast worden de ondertekende offertes opgeslagen binnen de cloudomgeving van onze IT-leverancier.

 

– Product specifieke eisen afname dienstverlening

In bepaalde gevallen is Evidos verplicht om aanvullende gegevens van u te verkrijgen, hetzij op grond van wet- en regelgeving, hetzij op grond van verplichtingen die door leveranciers worden gesteld.

In het kader van de levering van iDIN valt deze vorm van dienstverlening onder de reikwijdte van de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)’ en is Evidos genoodzaakt om bepaalde gegevens van de UBO (Ultimate Beneficial Owners) en rechtsgeldig vertegenwoordiger te bewaren. Ten aanzien van de UBO gaat het om de voor- en achternaam, bedrijfsnaam, geboortedatum en nationaliteit. De rechtsgeldig vertegenwoordiger dient zich middels iDIN te verifiëren, waarbij de voor- en achternaam, adres, postcode, e-mailadres, handtekening, IP-adres en geboortedatum worden verwerkt. Deze gegevens dienen op grond van de Wwft te worden vastgelegd in het kader van cliëntenonderzoek ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Wij verwerken bovenstaande gegevens op basis van wettelijke verplichtingen waaraan wij moeten voldoen.

 

Verstrekking aan derden

Bovenstaande gegevens worden opgeslagen binnen de cloudomgeving van onze IT-dienstverlener en worden enkel op verzoek van Currence aan Currence verstrekt. Currence is de leverancier van iDIN.

 

– Online demo aanvragen, aanvragen API proefaccount en aanvragen gratis account

U kunt via de website een afspraak inplannen om de online demo te doorlopen, waarna u vervolgens aan de slag kunt met een gratis account of u kunt direct gratis account aanmaken via onze website. Voor het inplannen van de afspraak voor de online demo dient u uw naam, e-mailadres en telefoonnummer bij ons achter te laten.

Voor het aanvragen van een API-proefaccount vragen wij uw bedrijfsnaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer aan te leveren. Voor het aanvragen van een gratis account waarbij u gebruik maakt van ons portaal vragen wij uw e-mailadres.

U kunt ook een gratis account aanvragen (GO-account). Bij het aanvragen van een gratis account zullen wij u vragen om een zakelijk e-mailadres en voor- en achternaam aan ons te verstrekken, zodat wij uw aanvraag kunnen afhandelen. U heeft ook de mogelijkheid om zelf gegevens aan te vullen.

Bovenstaande gegevens worden verwerkt op basis van de overeenkomst voor het leveren van een proefaccount (inclusief de precontractuele fase).

 

Verstrekking aan derden

Wij nemen uw gegevens op in onze CRM-applicatie. Ook worden uw gegevens binnen de cloudomgeving van onze IT-dienstverlener verwerkt.

 

– Afhandelen bestelling en leveren diensten

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst via de website of akkoord gaat met onze offerte, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens dan voor de levering van de diensten, zoals het informeren over de status van de dienstverlening, maar ook voor het verzorgen van logging, back-ups, het aanmaken van account en beheer- en supportwerkzaamheden.

Voor deze doeleinden gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijfsnaam.

Bepaalde aspecten van de dienst werken met credits, die u vooraf moet kopen, en waarbij wij uw persoonsgegevens gebruiken om de aankoop af te handelen en de credits te registreren.

Wij verwerken bovenstaande gegevens op basis van de overeenkomst die we met u hebben gesloten.

 

Verstrekking aan derden

Bij deze gegevensverwerking worden uw gegevens doorgegeven aan de leverancier van onze CRM-applicatie.

 

– Leveren van support

Evidos levert op diverse manieren ondersteuning, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon en de chatmodule.  De manier waarop u uw vragen en/of incidenten kunt aanmelden staat beschreven in de ‘Omschrijving service niveau (basis)’ of, indien van toepassing, in de service level agreement (SLA) die u met ons hebt gesloten. Zo kunt u een chat starten via onze website of binnen de online omgeving, kunt u een e-mail sturen naar ons support e-mailadres of kunt u uw vragen telefonisch aan ons stellen. In geval u een e-mail stuurt wordt er intern een ticket aangemaakt en wordt uw vraag doorgezet naar de juiste afdeling.

Klanten die een SLA hebben afgenomen hebben via onze ticketingsysteem een eigen omgeving waarin zij o.a. kunnen zien wat de status is van de tickets die zijn gekoppeld aan hun organisatie.

Afhankelijk van de gekozen methode vragen wij om bepaalde gegevens met ons te delen. Dit kunnen uw NAW-gegevens zijn, maar ook het e-mailadres, telefoonnummer, klantnummer en de informatie die u zelf geeft. In bepaalde gevallen verwerken wij interne aantekeningen n.a.v. de supportvraag. Ook kunt u op uitdrukkelijk verzoek een document en/of transactiebon delen, waarin de gegevens van ondertekenaars kunnen staan.

Wij verwerken deze gegevens op basis van de overeenkomst die we met u hebben gesloten.

 

Verstrekking aan derden

Voor de communicatie per e-mail, contactformulier of chat maken wij gebruik van de diensten van IT-dienstverleners, zoals een ticketingsysteem, een chatmodule en een supporttool. Tot slot kunnen uw gegevens in ons CRM-systeem worden gezet.

 

– Aanvragen whitepaper

Verder kunt u via onze website whitepaper(s) aanvragen, welke na het invullen van uw bedrijfsnaam en e-mailadres worden toegestuurd. Deze gegevens worden gebruikt om u het whitepaper toe te sturen en om daar opvolging aan te geven, bijvoorbeeld door u te vragen of alle informatie duidelijk is, om u uit te nodigen voor een gesprek en/of om u uit te nodigen voor het abonneren op onze nieuwsbrief.

Wij verwerken bovenstaande gegevens op basis van uw toestemming.

 

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden verstrekt aan de e-maildienstverlener die wij gebruiken bij het uitsturen van e-mails. Daarnaast worden uw gegevens verwerkt in onze CRM-applicatie.

 

– Communicatie via contactformulier, chat, telefoon, e-mail of videoconference
Contactformulier

U heeft de mogelijkheid om vragen te stellen, een klacht in te dienen of een mogelijk beveiligingsincident te rapporteren, via een contactformulier op de website. Om u verzoek, klacht of melding in behandeling te kunnen nemen, dient u daarbij uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer in te vullen.

 

Telefonisch contact

Daarnaast kunt u ook telefonisch contact met Evidos opnemen voor het stellen van vragen. Hierbij vragen wij bepaalde gevallen om uw naam, telefoonnummer en bedrijfsnaam, bijvoorbeeld om u op een later moment terug te kunnen bellen.

 

Chatten via de website

Verder heeft onze website een chatfunctie. Voor deze chatfunctionaliteit hoeft u in beginsel geen gegevens achter te laten. Wel kunnen wij gedurende deze chatsessie vragen om enkele gegevens, zoals bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer, zodat wij op een later moment contact met u kunnen opnemen.

 

Vragen per e-mail

Tevens kunt u uw vragen ook per e-mail stellen, waarbij wij in ieder geval uw (zakelijk) e-mailadres en naam zullen verwerken, alsmede de overige gegevens die u met ons deelt.

 

Conference call

Tot slot kunnen wij een afspraak met u maken middels (video)conference call. Hierbij verwerken wij in ieder geval uw e-mailadres om u de uitnodiging te kunnen sturen. Vervolgens heeft u de keuze om deel te nemen aan de (video)conference call, een bepaalde (gebruikers)naam mee te geven en aan de call deel te nemen met of zonder videofunctie.

Deze gegevens worden gebruikt voor het beantwoorden van uw vragen, de verdere communicatie en het toesturen van de noodzakelijke informatie.

Wij verwerken deze gegevens, indien uw klant bent, op basis van de overeenkomst die we met u hebben gesloten. Indien u geen klant bent dan verwerken we deze gegevens op basis van het gerechtvaardigde belang dat wij hebben om uw vragen te kunnen beantwoorden.

 

Verstrekking aan derden

Voor de communicatie per e-mail, contactformulier of chat maken wij gebruik van de diensten van IT-dienstverleners, zoals een ticketingsysteem, een chatmodule en een video conference tool. Het kan zijn dat de leveranciers van deze diensten in aanraking komen met uw gegevens. Daarnaast wordt een deel van uw gegevens verwerkt in onze CRM applicatie.

 

– Financiële administratie

Indien u de dienstverlening van Evidos afneemt dan is daar een vergoeding aan verbonden. Om deze vergoeding te incasseren hebben wij bepaalde gegevens van u nodig om bijvoorbeeld de automatische incasso te kunnen uitvoeren of om u een factuur te kunnen toesturen.

Indien wij dienstverlening afnemen van u als leverancier dan zullen wij bepaalde gegevens verwerken om uw factuur te kunnen verwerken en af te handelen.

Voor deze doeleinden verwerken wij uw NAW-gegevens, betaalgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, KvK-nummer, fiscale gegevens, facturen, naam contactpersoon, functie en bedrijfsnaam.

Wij verwerken deze gegevens op basis van de overeenkomst die we met u hebben gesloten.

 

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden geregistreerd in onze ticketingtool, CRM-applicatie, facturatietool en het boekhoudkantoor dat onze administratie afhandelt.

 

– Leveranciersadministratie

In bepaalde gevallen schakelt Evidos leveranciers in, waarbij Evidos bepaalde gegevens van contactpersonen in haar systemen opneemt, voor het betaal- en facturatiedoeleinden, communicatie en met het oog op de diensten die door de betreffende leverancier worden geleverd. Evidos verwerkt daarbij de namen, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en betaal- en facturatiegegevens.

Bovenstaande gegevens wordt verwerkt op basis van de overeenkomst die wij met u hebben.

 

Verstrekking aan derden

Wij registreren uw gegevens in onze CRM-applicatie en online boekhoudpakket. De leveranciers van deze diensten verwerken deze gegevens in opdracht van Evidos.

 

– Solliciteren bij Evidos

Via onze website kunt u reageren op openstaande vacatures of een open sollicitatie versturen. Tevens kunt u uw sollicitatie via de overige communicatiekanalen van Evidos, zoals de contactpagina of per e-mail, indienen. Wij kunnen u daarbij vragen om nodige informatie te verstrekken zoals uw NAW-gegevens, telefoonnummer, CV, VOG, cijferlijsten, diploma’s, motivatiebrief en eventueel referenties.

Wij bewaren uw gegevens gedurende het sollicitatieproces en maximaal vier weken na het einde van het sollicitatieproces. Met uw toestemming kunnen we deze gegevens maximaal 1 jaar bewaren, zodat wij u kunnen benaderen mocht er in de toekomst een relevante vacature vrijkomen.

Bovenstaande gegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigde belang dat wij hebben om te bijvoorbeeld te beoordelen of we op basis van uw sollicitatie u in dienst gaan nemen en in bepaalde gevallen op basis van uw toestemming voor zover nodig om uiteindelijk een overeenkomst te sluiten.

 

Verstrekking aan derden

In bepaald gevallen kunnen wij de hulp nodig hebben van een extern bedrijf dat recruitment voor ons regelt. In dat geval kan het zijn, in het kader van uw sollicitatie, dat we uw gegevens naar hen doorsturen. Daarnaast worden bepaalde gegevens verwerkt binnen de cloudomgeving van onze IT-dienstverlener, bijvoorbeeld in geval van het inplannen van een (online) afspraak.

 

– Nieuwsbrieven en enquêtes

Op onze website kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Daarnaast wordt u op het moment dat u in contact treedt met Evidos, bijvoorbeeld in het kader van het aanvragen van een offerte, de whitepaper of het stellen van een vraag via het contactformulier, eenmalig gecontacteerd met de vraag of u zich wil inschrijven voor onze nieuwsbrief. Indien u zich abonneert op de nieuwsbrief ontvangt u periodiek een e-mail waarin we u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen en blijft u op de hoogte van onze diensten, aanbiedingen en producten. Daarnaast kunnen wij u benaderen voor enquêtes. Hiervoor gebruiken wij uw naam, bedrijfsnaam en (zakelijk) e-mailadres.

Indien u klant bent informeert Evidos u over nieuwe functies, evenementen, trainingen en onderhoudswerkzaamheden via haar productnieuwsbrief. Hierbij verwerken wij uw naam, bedrijfsnaam en (zakelijk) e-mailadres.

Wij verwerken bovenstaande gegevens op basis van uw toestemming. Deze toestemming kunt u op ieder moment intrekken via de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

 

Verstrekking aan derden

Bij het versturen van de nieuwsbrieven maken wij gebruik van de e-maildienstverlening van onze leverancier. De leverancier van deze dienst zal uw gegevens in opdracht van ons verwerken. Indien er sprake is van een enquête worden uw gegevens gedeeld met een externe enquêtedienstverlener.

 

– Het organiseren van evenementen

Evidos organiseert regelmatig evenementen, waarvoor u zich kan aanmelden. Bij deze aanmelding vragen wij om uw voor- en achternaam en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om u toegang te kunnen geven tot het evenement, alsmede om u na afloop aanvullende informatie toe te kunnen sturen. Daarbij zullen wij u tevens zullen vragen of u behoefte heeft aan aanvullende informatie.

Wij verwerken bovenstaande gegevens op basis van uw toestemming.

 

Verstrekking aan derden

Bij deze gegevensverwerking worden uw gegevens verstrekt aan de leverancier van de externe evenementenapplicatie. Daarnaast worden uw gegevens gedeeld om onze e-maildienstverlener om u eenmalig te contacten na afloop van het evenement. Indien u meer interesse toont in de dienstverlening, worden uw gegevens in onze CRM-applicatie verwerkt.

– Verbeteren dienstverlening en informeren over ontwikkelingen met betrekking tot de diensten

In het kader van productmanagement registreert Evidos mogelijke nieuwe functies die door haar klanten en gebruikers worden aangedragen. Hierbij verwerkt Evidos enkel de bedrijfsnaam en in bepaalde gevallen de naam van de contactpersoon.

Daarnaast informeert Evidos u via de accountomgeving over nieuwe functies, onderhoudswerkzaamheden, eventuele storingen en andere zaken die relevant zijn voor de dienstverlening die u van ons afneemt. Daarbij verwerken wij enkel uw accountgegevens om ervoor te zorgen dat het bericht u bereikt.

Wij verwerken bovenstaande gegevens op basis van de overeenkomst die we met u hebben.

 

Verstrekking aan derden

Bij het versturen van de nieuwsbrieven maken wij gebruik van de e-maildienstverlening van een derde. Voor het registreren van nieuwe productfeatures gebruiken wij een externe registratietool.

 

– Overige marketingactiviteiten

In bepaalde gevallen kunt u telefonisch worden benaderd door een door Evidos ingeschakeld telemarketingbureau. Dit bureau zal nooit direct contact met u opnemen en verwerkt in dat kader alleen het algemene bedrijfstelefoonnummer. Gedurende het gesprek kunt u aangeven interesse te hebben in de dienstverlening van Evidos en kunt u uw gegevens achterlaten, zodat wij op een later moment contact met u op kunnen nemen. Hierbij kan worden gevraagd om uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Verder kunnen wij u ook per e-mail benaderen. Hiervoor gebruiken wij uitsluitend e-mailadressen die voor dit doel beschikbaar zijn gemaakt of na toestemming van de ontvanger.

Wij verwerken deze gegevens op basis van uw toestemming of op basis van het gerechtvaardigde belang dat wij hebben.

 

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden verwerkt door het externe telemarketingbureau, de e-maildienstverlener en/of onze CRM-applicatie.

 

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze diensten en de website. Met betrekking tot de dienstverlening houden wij intern statistieken bij over de gebruikte ondertekenmethode, hoeveelheid ondertekenverzoeken per organisatie en totaal aantal succesvolle transacties. Hierbij wordt enkel de bedrijfsnaam verwerkt. De statistieken zijn niet herleidbaar tot een persoon.

 

Deze gegevens worden verwerkt op basis van toestemming die u ons heeft gegevens via de cookiebanner en op basis van het gerechtvaardigde belang dat wij hebben m.b.t. deze algemene statistieken.

 

Bewaartermijnen

We bewaren de gegevens voor de bovengenoemde doeleinden niet langer dan noodzakelijk. Dit betekent dat we uw gegevens bewaren zolang dat nodig is om bijvoorbeeld onze diensten aan u te leveren, de overeenkomst uit te voeren, tot dat wij zeker weten dat u tevreden bent, met onze dienstverlening, totdat wij al uw vragen hebben beantwoord en zolang u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Het kan zijn dat uw gegevens langer worden bewaard in verband met een wettelijke bewaarplicht, u kunt hierbij o.a. denken aan de fiscale bewaarplicht.

 

Verstrekking aan derden

Naast de verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden zoals hiervoor beschreven, zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

Wij sluiten met de partijen die uw gegevens ontvangen strikte overeenkomsten waarin duidelijk wordt vermeld welke persoonsgegevens worden gedeeld en waarom. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook zorgen wij ervoor dat deze derden de gegevens beschermen en vernietigen zodra de gegevens niet meer nodig zijn

 

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine bestandjes dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen, zodat u herkend kunt worden. Met cookies in deze privacy- en cookieverklaring bedoelen wij daar ook vergelijkbare (volg-)technieken mee (bijvoorbeeld pixels). Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

 

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat indien u op de akkoord button klikt, u toestemming geeft voor het plaatsen van cookies. Op het moment dat u op deze button klikt, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

 

Als u onze website(s) bezoekt en toestemming geeft via de cookie-instellingen, maken wij gebruik van de volgende partijen (dit is een overzicht van alle cookies):

 

Cookie Doeleinde
LinkedIn Ads Het verwerken van gegevens voor direct-marketing doeleinden, waaronder het benaderen van potentiële klanten (marketing)
LinkedIn Analytics Het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door het publiek (analytisch)
DoubleClick Het verwerken van gegevens voor direct-marketing doeleinden, waaronder het benaderen van bijvoorbeeld potentiële klanten ((re)-marketing)
Hotjar Het optimaliseren van onze diensten, door te kijken naar de browser die je gebruikt  (analytisch)
Intercom Om te kunnen communiceren met websitebezoekers (functioneel)
Google Analytics Het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door het publiek (analytisch en privacy vriendelijk ingesteld). Dit betekent o.a. dat er een verwerkersovereenkomst met Google is afgesproken, dat het laatste octet van het IP-is gemaskeerd, dat het delen van gegevens is uitgezet en dat het niet in combinatie wordt gebruikt.
Google Tag manager Voor het instellen van de cookiemelding en de website en het onthouden van uw voorkeuren (functioneel)
YouCanBookMe Om afspraken te kunnen maken met websitebezoekers (functioneel)
GA Audiences Persoonlijke advertenties en het opnieuw benaderen van bijvoorbeeld potentiele klanten (marketing)
CookieConsent Voor het instellen van de cookiemelding en de website en het onthouden van uw voorkeuren (functioneel)
Bing Ads Advertentie (marketing) Het verwerken van gegevens voor direct-marketing doeleinden, waaronder het benaderen van potentiële klanten en gerichte advertenties  en bijvoorbeeld (re)-marketing)

Wij hebben geen controle op wat bovenstaande partijen zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze partijen en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaring (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen) van deze partijen. Cookies hebben een houdbaarheidsdatum, sommige cookies zijn sessiecookies en voor andere cookies geldt een andere specifieke bewaartermijn (bijv. 26 maanden in het geval van Google Analytics). U kunt cookies ook eerder handmatig verwijderen, daarvoor kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Voor meer informatie over de door ons genomen beveiligingsmaatregelen, verwijzen wij graag naar onze beveiligingsverklaring: https://www.evidos.com/nl/certificeringen-en-verklaringen-evidos.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Doorgifte buiten de EER

Google, Airtable, Atlassian, Mailshake, Eventbrite, Hunter Web Services, Intercom, Mandrill (Mailchimp), SurveyMonkey en Pipedrive verzenden mogelijk informatie, slaan informatie op en dragen informatie over aan de Verenigde Staten. Wij hebben met deze partijen aanvullende afspraken gemaakt over de bescherming van persoonsgegevens. Voor meer informatie raden we je aan de privacyverklaringen van deze partijen te bekijken. We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we u hierover informeren via deze privacyverklaring. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Uw rechten

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit verzoek kunt u richten aan privacy@evidos.com.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten en het laten aanvullen van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of niet volledig zijn
 • het laten verwijderen van persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • een bepaalde verwerking beperken
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik (bijvoorbeeld een verwerking op grond van gerechtvaardigd belang of bij direct marketing)

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door te contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

 

Evidos B.V.

Zijlweg 148a

2015 BJ Haarlem

023 737 0046

privacy@evidos.com