Op 1 januari 2020 zal de nieuwe wetgeving van kracht zijn die zich richt op de normalisering van de rechtspositie binnen de overheid. Het betreft hier de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De wetgeving vormt het sluitstuk van het proces dat eind jaren tachtig in gang is gezet om de arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen van de overheidssector te modelleren naar de marktsector. De gevolgen van deze normalisering hebben invloed op de wijze waarop een arbeidsovereenkomst voortaan tot stand dient te komen.

Normalisering van de rechtspositie betekent allereerst dat het private arbeidsrecht van toepassing wordt op de arbeidsverhoudingen van overheidswerkgevers. Er is voor het begrip ‘overheidswerkgever’ een nieuwe omschrijving gedefinieerd waardoor er nieuwe groepen onder deze noemer vallen. Nieuwe overheidswerkgevers zijn bijvoorbeeld het UWV, de SVB, het CBR en de DNB. De wet is niet van toepassing voor defensie, politie of de rechterlijke macht. Door deze wijziging wordt de eenzijdige aanstelling van de ambtenaar vervangen door de tweezijdige arbeidsovereenkomst.

Naast het feit dat het private arbeidsrecht van toepassing is bij overheidswerkgevers zullen vanaf 1 januari ook de bestuursrechtelijke regels rond bezwaar en beroep in ambtenarenzaken vervallen. In de praktijk betekent dit dat arbeidsgeschillen volgens de regels van het private arbeidsrecht worden opgelost. Verder houdt de normalisering van de rechtspositie voor overheidswerkgevers in dat de speciale regels voor het arbeidsvoorwaardenoverleg en de doorwerking van gemaakte afspraken worden vervangen door het reguliere cao-recht. Zo zijn bijvoorbeeld sociale partners bij de overheid voortaan vrij in de keuze waarover en met wie zij afspraken willen maken op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Overheidswerkgevers moeten vanaf het nieuwe jaar een tweezijdige arbeidsovereenkomst sluiten met alle ambtenaren. Partijen die dit nog op papier doen zullen te maken krijgen met een omslachtig proces waar veel tijd en energie in gaat zitten. Eens te meer reden om een digitale handtekening in het leven te roepen om op korte termijn te kunnen voldoen aan de wetswijziging. Evidos heeft als digitale ondertekenspecialist al meer dan 1000 organisaties heeft geholpen met het welbekende ‘print-scan-postprobleem’. Het Evidos platform maakt het mogelijk om documenten van een rechtsgeldige digitale handtekening te voorzien en kan eenvoudig worden geïntegreerd in elk systeem. Transacties kunnen realtime worden gevolgd met het dashboard, ideaal voor het ondertekenen van een groot aantal documenten.

Start vandaag nog met de digitale handtekening van Evidos

en voldoe op tijd aan de Wnra!